# Mẹo sử dụng Git rebase hiệu quả

13-04-2022 ☕️ ☕️ 5 phút trướcGit

Git rebase là gì ?

image info Git Rebase là một chức năng được dùng khi gắn nhánh đã hoàn thành công việc vào nhánh gốc . Về mặt nội dung thì là việc điều chỉnh nhánh công việc gắn vào với nhánh gốc nên các commit sẽ được đăng kí theo thứ tự gắn vào . Chính vì thế sẽ có đặc trưng là dễ nhìn hơn sau khi xác nhận commit .

Tác dụng chính của chức năng này là lưu giữ lịch sử làm việc của dự án một cách tuyến tính.

Vào vấn đề chính

Bình thường bạn code 1 cái task. Đầu tiên là tách branch code và commit nếu nhiều hơn 2 lần thì muốn PR yêu cầu merge vào nhánh chính thì bạn phải rebase. Ví dụ bạn muốn rebase vào nhánh master.

Đầu tiên pull nhánh master về để lấy các thay đổi mới nhất của nó .

git checkout master git pull

Rồi checkout về nhánh hiện tại đang làm và rebase .

git rebase -i master

Nếu rebase dính confilict thì bạn fix confilict và tiếp tục rebase với câu lệnh sau.

git add . git rebase --continue

Bỏ qua bước trên nếu không bị confilict. Khi rebase được báo successfully thì bạn push -f lên:

git push origin -f

Xong ez game 😌.

Đơn giản hoá vấn đề

Nhưng mà khi bạn có nhiều commit trong branch của mình thì việc confilict giữa các commit của bạn là khá phổ biến . Hoặc bạn có 2 commit nhưng mà cũng phải thực hiện các thao tác trên. Thế thì có cách nào đơn giản hoá việc rebase này không. Xin thưa là có 😆.

Khi bạn commit đến lần thứ 2 trên 1 branch thì nên dùng lệnh này để commit .

git add . git commit --amend

Nó sẽ hiển thị message của commit thứ 1. Sửa message commit phù hợp rồi wq! để lưu lại. Tiếp tục

git push origin -f

Lúc này trên branch của bạn chỉ có 1 commit duy nhất. Mà chỉ có 1 commit duy nhất thì không cần phải rebase. Khoẻ đở tốn công 😋

Bình luận