# Mẹo xử dụng git hiệu quả với Git stash

13-03-2022 ☕️ ☕️ một giờ trướcGit

Git stash là gì? Hiểu và sử dụng hiệu quả git stash là điều cần biết trong quá trình làm việc của một lập trình viên.

Git stash

Git stash được sử dụng khi muốn lưu lại các thay đổi chưa commit, thường rất hữu dụng khi bạn muốn đổi sang 1 branch khác mà lại đang làm dở ở branch hiện tại.

Muốn lưu toàn bộ nội dung công việc đang làm dở, bạn có thể sử dụng git stash như sau

$ git stash save # hoặc chỉ cần "git stash"

Khi này branch đã trở nên “sạch sẽ” và git status sẽ cho thấy bạn có thể chuyển sang branch tuỳ thích. Bạn có thể git stash bao nhiêu lần tuỳ thích và mỗi lần đó git sẽ lưu toàn bộ lần thay đổi đó như 1 phần tử trong 1 stack.

Hiển thị các danh sách các lần lưu thay đổi bằng câu lệnh

$ git stash list stash@{0}: WIP on : stash@{1}: WIP on : stash@{2}: WIP on :

Nếu muốn xem cả nội dung của từng thay đổi thì thêm option -p

$ git stash list -p

hoặc xem nội dung cụ thể hơn nữa của lần thay đổi thứ 1:

$ git stash show stash@{1}

Khi muốn apply lại thay đổi từ stash lần 1 bạn có thể

$ git stash apply stash@{1}

Đổ các thay đổi vào branch hiện tại

Khi bạn muốn lấy những thay đổi ở 1 stash vào branch hiện tại thì bạn chỉ cần

$ git stash apply stash@{1}

Bạn nên kiểm tra list stash để biết chính xác cái bạn muốn apply vào branch hiện tại là stash số mấy nha stash@{1}

Xoá các thay đổi trong stash

$ git stash drop stash@{1}

hoặc

$ git stash pop stash@{1}

Thậm chí nếu muốn xoá toàn bộ stack thì có thể dùng clear

$ git stash clear

Trên đây là toàn bộ các câu lệnh và cách sử dụng về Git stash . Bài tiếp theo mình sẽ chia sẽ cách lấy code khi bạn bị mất code nha.

Bình luận